Promocje
Cień Lumière we wkładzie
Cień Lumière we wkładzie

37,10 zł

Cena regularna: 53,00 zł

Najniższa cena: 42,40 zł
Pigment - green
Pigment - green

29,50 zł

Cena regularna: 59,00 zł

Najniższa cena: 59,00 zł
szt.
Cień Moondust
Cień Moondust

69,60 zł

Cena regularna: 87,00 zł

Najniższa cena: 87,00 zł
Klej do brokatu – 2Way Gel
Klej do brokatu – 2Way Gel

49,50 zł

Cena regularna: 66,00 zł

Najniższa cena: 66,00 zł
szt.
Kredka do oczu
Kredka do oczu

36,75 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 36,75 zł
Baza rozświetlająca Shimmer Effect
Baza rozświetlająca Shimmer Effect

38,00 zł

Cena regularna: 76,00 zł

Najniższa cena: 76,00 zł
Róż Lumière
Róż Lumière

68,80 zł

Cena regularna: 86,00 zł

Najniższa cena: 86,00 zł
19 Pędzel do podkładu S
19 Pędzel do podkładu S

23,00 zł

Cena regularna: 46,00 zł

Najniższa cena: 46,00 zł
szt.
Książka "Dobry wizerunek" Małgorzata Kosiak
Książka "Dobry wizerunek" Małgorzata Kosiak

19,50 zł

Cena regularna: 39,00 zł

Najniższa cena: 39,00 zł
szt.
15 Pędzel do korektora w płynie
15 Pędzel do korektora w płynie

9,50 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 19,00 zł
szt.
(niedoskonały) Pędzel Kabuki
(niedoskonały) Pędzel Kabuki

60,00 zł

Cena regularna: 120,00 zł

Najniższa cena: 60,00 zł
szt.
Kremowa kredka do oczu Kohl
Kremowa kredka do oczu Kohl

36,75 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 49,00 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.make-upstudio.pl zwany dalej „Regulaminem” określa zasady dokonywania sprzedaży towarów (zwanych dalej Towarem). Właścicielem i administratorem serwisu make-upstudio.pl,  jest AB PRODUCTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-254), Partyzantów 8/112; NIP 9571078632; REGON: 361519509; KRS: 0000558088. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 2. Odpowiedzialnym za treści zawarte na stronie internetowej Sklepu jest „Make-up Studio”, z którym można kontaktować się za pomocą adresu mailowego sklep@make-upstudio.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (22) 416 62 92 oraz +48 602 458 066 (opłata zgodna z taryfikatorem dostawcy usługi Użytkownika).
 3. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru w Sklepie może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, którzy posiadają w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych.
 4. Sprzedaż Towaru odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawartej na odległość, bez jednoczesnej obecności Użytkownika i Sklepu (zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ze zm. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Umowa pomiędzy Sklepem a Klientem ma charakter wzajemny. Świadczenie Sklepu polega na przeniesieniu na Klienta własności zakupionego Towaru bez wad i wydanie go. Świadczenie Klienta polega na zapłacie za zakupiony Towar i odebraniu go.
 5. Akceptacja zapisów Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu dokonania zakupu Towaru w Sklepie.

§ 2 Definicje Ogólne

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;
 • Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.make-upstudio.pl;
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.make-upstudio.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AB PRODUCTS Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 § 3 Regulamin określa:

 1. zasady korzystania ze Sklepu przez Użytkowników,
 2. sposób zawarcia Umowy,
 3. określenie Towaru oferowanego przez Sklep,
 4. sposób dostawy Towaru i płatność,
 5. odstąpienie od umowy
 6. składania reklamacji i skarg dotyczących towarów,
 7. reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 8. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,
 9. ochrony treści udostępnionych w ramach Serwisu,

 § 4 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja i założenie konta.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
 4. "Make-up Studio" może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez "Make-up Studio" za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Make-up Studio
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody "Make-up Studio"
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Make-up Studio,
  5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

 § 5  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Administrator Sklepu udostępnia na stronie internetowej pod domeną www.make-upstudio.pl wszelkie informacje dotyczące właściwości Towaru, akcji promocyjnych i marketingowych w formie tekstów, filmów i zdjęć.
 2. Zamówienia od Klienta przyjmowane są za pomocą strony internetowej Sklepu www.make-upstudio.pl po dokonaniu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Towaru, określa adres dostawy Towaru, formę płatności i oznacza dokument potwierdzającego dokonanie transakcji (paragon, faktura VAT).
 3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest niezbędne celem przeprowadzania prawidłowej procedury zakupu Towaru. Klient powinien podać także numer telefonu dla kontaktu z firmą kurierską, która zamówiony Towar dostarczy.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnie podanych danych kontaktowych. Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku podania niepełnych lub błędnych danych adresowych.
 5. Przed wysłaniem zamówienia i przed dokonaniem płatności Klient ma obowiązek ponownego sprawdzenia zamówienia i ewentualnej modyfikacji ilości lub asortymentu, a także zweryfikowania danych adresowych, formy płatności lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu.
 6. Umowa sprzedaży Towaru przez Sklep zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” i zaznaczeniu pola o zapoznaniu się z Regulaminem i postanowieniami Umowy. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.
 7. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sklep na podany w procedurze rejestracji adres mailowy.
 8. Udostępnienie postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjętego zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość uzupełnionej o treść Regulaminu Sklepu.
 9. Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z jej postanowieniami następuje za pomocą wiadomości e-mail.

 § 6 Towar oferowany przez Sklep

 1. Na stronie sklepu www.make-upstudio.pl zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące cech i właściwości Towaru.
 2. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania potwierdzenia zapłaty za Towar, dotyczy to także Towarów objętych promocją.
 3. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich wraz z należnym podatkiem VAT.
 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Wszelkie rabaty na zamówienia hurtowe ustalane są indywidualnie i wymagają odrębnej umowy.

§ 7 Dostawa i płatności

 1. Za zamówiony Towar Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem tradycyjnym na konto, które Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia w mailu z zamówieniem
  2. gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym
  3. płatnością online za pośrednictwem Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl) oraz kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  4. płatnością odroczoną PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
 2. Płatność przelewem bankowym powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru PayPo, Klient decyduje się na metodę płatności za zakupy z odroczonym terminem spłaty lub dogodnym systemem ratalnym. Klient zamawia, Paypo weryfikuje wierzytelność Klienta i płaci za zakupy Klienta. Następnie Klient rozlicza się z PayPo bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów do 30 dni lub Klient rozbija spłatę na 4 niskoprocentowane raty. Dokonaj płatności logując się na stronę: https://paypo.pl/home/zaloguj
  Więcej informacji dotyczących systemu oraz sposobu spłat znajdziesz na stronie https://paypo.pl/home/jaktodziala
 4. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
 5. Dostarczony Towar pozostaje własnością Make-Up Studio do chwili całkowitej zapłaty.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost również za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu. Towar może być odebrany także bez dodatkowych kosztów osobiście przez Klienta w siedzibie Sklepu (ul. Partyzantów 8/112, Gdańsk 80-254) w godzinach otwarcia 9:00-15:00, od poniedziałku do czwartku lub po umówieniu telefonicznym.
 8. Cena przesyłki uzależniona jest od wielkości i wagi zamówienia i dyktowana jest zależnie od cennika firmy kurierskiej.
 9. Złożone przez Klienta zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 1-2 dni roboczych (licząc od dnia zaksięgowania środków) pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku Towaru Sklep kontaktuje się z Klientem i dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty na to samo konto, z którego środki wpłynęły lub na życzenie Klienta zapłacone środki czekają na kolejną dostawę Towaru.
 10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 11. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
 12. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ‬ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: sklep@make-upstudio.pl (protokół posiada kurier).
 13. Regularna dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 14. W przypadku wystpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 § 8 Prawo do odstąpienia od Umowy

 • Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia kolejnego po dniu dostawy Towaru, składając pisemne oświadczenie. Prawo odstąpienia od umowy posiada konsument zdefiniowany w art. 22 Kodeksu Cywilnego (za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 • Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailem lub można skorzystać ze wzoru formularza do pobrania. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszty zwrotnej przesyłki rejestrowanej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 • Towar należy odesłać na adres Sklepu: „Make-Up Studio” ul. Partyzantów 8, 80-254 Gdańsk.
 • Sklep w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i odesłaniu Towaru zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na to samo konto, z którego płatność nastąpiła.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru na skutek korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza stwierdzenie charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwrotu Towaru należy dokonać w opakowaniu fabrycznym i z dokumentami zakupu (paragon, faktura VAT).

 § 9 Reklamacje i skargi dotyczące Towarów

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru.
 2. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące działania Sklepu powinny być składane w formie pisemnej na adres: „Make-up Studio Showroom”, ul. Partyzantów 8, 80-254 Gdańsk lub mailowo na adres: sklep@make-upstudio.pl
 3. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi. Zaleca się, aby Klient określił swoje żądania i na koszt Sklepu dostarczył wadliwy Towar do „Make-up Studio Showroom” przesyłką rejestrowaną (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem).
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sklep w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sklep powiadomi nadawcę drogą elektroniczną.

§ 10 Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje ograniczona do 2 lat od wydania towaru.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Make-Up Studio, ul.Partyzantów 8/112, 80-254 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: sklep@make-upstudio.pl, numer telefonu +48 602 458 066.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 § 11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru.
 2. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące działania Sklepu powinny być składane w formie pisemnej na adres: „Make-Up Studio”, ul. Partyzantów 8, 80-254 Gdańsk lub mailowo na adres: sklep@make-upstudio.pl
 3. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi. Zaleca się, aby Klient określił swoje żądania i na koszt Sklepu dostarczył wadliwy Towar do „Make-Up Studio” przesyłką rejestrowaną (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem).
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sklep w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sklep powiadomi nadawcę drogą elektroniczną.

 § 12 Prywatność, Poufność, Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest marka "Make-up Studio" będąca własnością AB PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-254), ul. Partyzantów 8/112, wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców: NIP: 9571078632 ; REGON: 361519509; KRS: 0000558088
 2. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 3. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz do rozliczeń Sklepu z Użytkownikiem za zakupione Towary, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Sklep produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: 
  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Sklepu,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Sklepu lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 5. Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24) uzależnione jest od odrębnej zgody Użytkownika. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator Sklepu przetwarzał jego dane,
  d) ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator Sklepu posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych ze względu na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi Sklepu do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej,
  f) przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora Sklepu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi Sklepu przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator Sklepu przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator Sklepu przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia do zakupu Towarów oraz dokonywanie rozliczeń Administratora Sklepu z Użytkownikiem za zakupione Towary, będących podstawą funkcjonowania Sklepu.
 8. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
  a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora Sklepu,
  b) firmy przesyłek pocztowych i kurierskich:
  InPost S.A. ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 0-552 Kraków; 
  InPost Paczkomaty Sp. z o.o. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków oraz dostawcy usług zaopatrujących Administratora Sklepu w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy).
 9. Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do analizy zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora Sklepu oraz przekazywane partnerom marketingowym.  
 10. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, okres trwania umowy o świadczeniu usług funkcjonalności Sklepu, a po udzieleniu odpowiedzi lub  rozwiązaniu umowy o świadczenie usług na odległość do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator Sklepu i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Sklepu. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody przez Użytkownika.
 11. Niniejszy Sklep nie został zaprojektowany z myślą o osobach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.
 12. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail rodo@make-upstudio.pl lub pisemnie na adres Administratora Sklepu.
 13. Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej.
 14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.
 15. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
  a) cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);
  b) cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
 16. Ponadto, w Serwisie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies: 
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 17. Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (w przypadku zalogowania się do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła; dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 18. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu oraz uzyskującym dostęp do plików cookies jest Właściciel Sklepu internetowego make-upstudio.pl.
 19. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 20. "Make-up Studio" zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 § 13 Ochrona Praw Własności intelektualnej

Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach działania Sklepu, jak również elementy graficzne Serwisu stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sklep nie wydaje zgody na publikowanie zdjęć lub opisów Towarów ujętych w Sklepie.

 § 14 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "Make-up Studio" a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "Make-up Studio" a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd w Lublinie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Znak towarowy "Make-up Studio" oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej make-upstudio.pl pozostaną wyłączną własnością "Make-up Studio" lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia "Make-up Studio" lub danego właściciela praw własności intelektualnej.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w każdym czasie.
 7. Kupujący ma możliwość wyrażenia własnej opinii i polecania każdego produktu. Opinie wyrażone o każdym produkcie odpowiadają średniej ocen i poleceń internautów pod każdym pytaniem i tylko ich dotyczą. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy z "Make-up Studio".
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl